Namaz Sureleri

Fatiha SuresiOkunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. * Er’Rahmânir-Rahiym. * Mâliki Yevmiddiyn * Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn * İhdinassırâtal-müstekıym * Sıraatalleziyne-en’amte aleyhim * Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn * Amin.

Manası

1. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. 2. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 3. O, rahmândır ve rahîmdir. 4. Ceza gününün mâlikidir. 5. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 6. Bize doğru yolu göster. 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DcSTrJ07N2k[/youtube]

Fil Suresi


Okunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl * Elem yec’al keydehüm fii tadliyl * Ve ersele aley him tayran ebâabiyl * Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl * Fecealehüm Ke asfim me’küül

Manası

 

l. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. 4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zCMMwMnIs4c[/youtube]

Kureyş SuresiOkunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* Li iylâafi kurayşin * İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf * Fel ya’büdüü rabbehâazel beyt * Ellezii et ‘amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf

Manası

1. Kureyş’e kolaylaştırıldığı, 2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, 3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, 4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZX5n2HHOGVU[/youtube]

Maun Suresi
Okunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym* Eraeytellezi yükezzibi biddiyn * Fezâalikellezi yedü’ul yetiym * Velâa yehuddu alâa ta’aamil miskiyn * Feveylül lil musalliyn * Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün * Elleziyne hüm an yüraa üüne * Ve yemneuunel mâauun

Manası

1. Dini yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o, yetimi itip kakar; 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 6. Onlar gösteriş yapanlardır, 7. Ve hayra da mâni olurlar.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=C7DIEtzSDBg[/youtube]

Kevser Suresi
Okunuşu

*Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* İnnâa e’taynâakel kevser * Fesalli li rabbike ven har * İnne şâanieke hüvel ebter

Manası

1. Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. 2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. 3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QoN8GXAwZhE[/youtube]

Kâfirun SuresiOkunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* Kul yâa eyyühel kâafiruun * Lâa e’büdü mâa tebüdüün * Velâa entüm aabidüüne mâa a’büd * Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm * Velâa entüm aabidüüne mâa e’büd * Leküm diynüküm veliye diyn

Manası

1. De ki: Ey kâfirler! 2. Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. 3. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. 4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. 5. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. 6. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0LizJ2t8YTU[/youtube]

Nasr SuresiOkunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu * Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa * Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa

Manası

1.Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği, 2.Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit 3.Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QPiwDbf5zNg[/youtube]

Tebbet Suresi
Okunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe * Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb * Se yaslâa nâaran zâate leheb * Vemraetühüü hammâatel hatab * Fii ciydihâa hablüm mim mesed

Manası

1.Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. 2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. 3.O, alevli bir ateşte yanacak. 4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). 5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JkNGPqGujuk[/youtube]

İhlas SuresiOkunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* Kul hüvellâahü ehad * Ellâahüs samed * Lem yelid ve lem yüüled * Velem yeküllehüü küfüven ehad

Manası

1. De ki: O, Allah birdir. 2. Allah sameddir. 3. O, doğurmamış ve doğmamıştır. 4. Onun hiçbir dengi yoktur.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MVYuycvJFIQ[/youtube]

Felak SuresiOkunuşu
* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* Kul euuzü birabbil felak * Min şerri maa halak * Ve min şerri ğaasikın izâa vekab * Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad* Ve min şerri haasidin izâa hased

Manası

1.De ki: “Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 2.Yarattığı şeylerin şerrinden, 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FXIHr11rY2U[/youtube]

Nas SuresiOkunuşu

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym
* Kul euuzü birabbinâas * Melikinnâas * İlâahinnâas * Min şerril vesvâasil hannâas * Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas * Minel cinneti vennâas

Manası

1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), 3. İnsanların İlâhına. 4. O sinsi vesvesenin şerrinden, 5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KIWmaDuBf4g[/youtube]

Check Also

Soru ve Cevaplarla Bilmemiz Gereken Bilgiler

Müslümanmısın? Elhamdülillah Müslümanım. Müslümanım demenin manası nedir? Allah’ı bir bilmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Muhammed Aleyhisselam’ı …